Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://milancoach.sk/. Stránku prevádzkuje spoločnosť Round 120 s.r.o. , ktorej majoritným vlastníkom je Milan Tkáč.

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

V spoločnosti Round 120 s. r. o. sa zaväzujeme rešpektovať a chrániť všetky súkromné a dôverné informácie. Uvedené zásady uvádzajú spôsob zhromažďovania a spracovania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Round 120 s. r. o.. Zároveň by sme Vás radi informovali, že všetky spracúvané osobné informácie sú považované spoločnosťou Round 120 s. r. o. za prísne dôverné a pri zaobchádzaní s nimi rešpektujeme platné právne predpisy. Osobné údaje sú pod elektronickou aj procedurálnou kontrolou a spoločnosť Round 120 s. r. o. disponuje mechanizmami zaisťujúcimi adekvátnu ochranu spracúvaných osobných údajov pred zneužitím. Nižšie uvedené sa netýka informácií o právnickej osobe (ako napr. jej názov, právna forma, kontaktné údaje …).

1. Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Správcom a zároveň spracovateľom je spoločnosť Round 120 s. r. o., IČO: 52861996, so sídlom Hronského 1115, 093 03 Vranov nad Topľou, ktorá zhromažďuje, uchováva a ďalej spracúva Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti. V rámci spoločnosti Round 120 s. r. o. sú osobné údaje sprístupnené len oprávneným zamestnancom, a to len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely spracovania. V rámci spoločnosti Round 120 s. r. o. kladieme veľký dôraz na bezpečnostnú politiku, mlčanlivosť našich zamestnancov, dodržiavanie vnútorných smerníc a výber vhodných zmluvných partnerov.

2. Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Jedná sa o identifikačné (najmä meno, priezvisko, titul, IČ, DIČ) a kontaktné údaje (najmä kontaktná adresa, telefónne číslo, emailová adresa), ďalej údaje z našej vzájomnej komunikácie. Všetky spomenuté osobné údaje ste nám oznámili v rámci našej spolupráce. Osobné údaje sú spoločnosťou Round 120  s. r. o. spracúvané ako manuálne, tak automatizovane.

3. Dôvody spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame najmä z právneho dôvodu plnenia zmluvy. Ide o prípady, keď realizujeme zmluvný záväzok, vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie. Ďalej spracúvame osobné údaje v rámci plnenia právnych povinností vyplývajúcich zo zákona (vedenie účtovníctva, daňové odvody, mzdová a personálna agenda, poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona). Z právneho hľadiska nášho oprávneného záujmu Vám ako našim zákazníkom zasielame newsletter. V prípade, že nie ste naším zákazníkom a chcete od nás dostávať newslettre, robíme tak na základe Vášho súhlasu. V prípade záujmu pracovať pre spoločnosť Round 120 s. r. o. spracúvame osobné údaje na základe súhlasu poskytnutého na účely výberového konania a využívame tieto údaje na vyhodnotenie vhodného kandidáta a následnú korešpondenciu. Webové stánky spoločnosti Round 120 s. r. o. používajú „cookies“ len na základe Vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú uložené na Vašom pevnom disku pomocou Vášho prehliadača. Uchovávajú určité informácie, ktoré Váš prehliadač môže preniesť spätne k nám pri Vašom ďalšom prístupe na webovú stránku spoločnosti Round 120 s. r. o.. Tieto súbory nám umožňujú analyzovať Vaše používanie webovej stránky spoločnosti Round 120 s. r. o.. Pri Vašom prvom vstupe na webovú stránku spoločnosti Round 120 s. r. o. sa objaví banner so žiadosťou o Váš súhlas s použitím „cookies“.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie všetkých práv plynúcich zo zmluvy, t.j. minimálne po dobu zabezpečenia realizácie zmluvného vzťahu (vrátane doby úplného vyrovnania práv a povinností plynúcich zo zmluvy a súčasného preukázania histórie zmluvného vzťahu) a ďalej po dobu, počas ktorej je spoločnosť Round 120 s. r. o. povinná uchovávať dané informácie, vychádzajúc z platnej legislatívy, alebo po dobu, na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas.

5. Je spracovanie Vašich osobných údajov dobrovoľné?

V prípade, že nie ste našim zákazníkom, spracovanie osobných údajov sa vždy deje na základe Vášho súhlasu (pre účely zasielania newsletterov, či náboru nových zamestnancov). V ostatných prípadoch sa nejedná o dobrovoľné spracovanie osobných údajov a jeho zákonnosť je podložená vyššie uvedenými právnymi dôvodmi. Problematika dobrovoľnosti spracovania osobných údajov v rámci „cookies“ je uvedená v článku 3 týchto Zásad (posledný odsek).

6. Aké práva máte pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Podľa platnej legislatívy máte voči spoločnosti Round 120 s. r. o.nižšie uvedené práva:
• právo na prístup k osobným údajom
• právo na opravu nepresne spracovaných osobných údajov
• právo na vymazanie (v prípade, že vypršal účel spracovania a v prípade odvolania súhlasu, na základe ktorého boli osobné údaje spracované)
• právo na prenosnosť Vašich osobných údajov
• právo na odvolanie súhlasu (v prípade, že sú osobné údaje spracované na základe súhlasu – napr. zasielanie newslettrov)
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov spoločnosťou Round 120 s. r. o.
• právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov spoločnosťou Round 120 s. r. o. na Úrad na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

Pri uplatňovaní Vašich práv sa prosím obráťte na p.Milana Tkáča (info@fin4you.eu). Spoločnosť Round 120 s. r. o. si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa. Na všetky Vaše otázky k ochrane osobných údajov radi zodpovieme. Vynaložíme všetku rozumnú snahu k poskytnutiu, opraveniu alebo vymazaniu osobných údajov z našich  záznamov. Reakciu na Vaše uplatnené práva vykonáme v primeranej lehote, ktorá zodpovedá
technickým a administratívnym možnostiam spoločnosti Round 120 s. r. o.